Monthly Archives فوریه 2022

جراحی ژنیکوماستی در تهران

بزرگترین آرم ژنیکوماستی پهناور شدن سینه مردان است. خطرات ایجاد پهناور شدن سینه های مردانه مربوط به بیماری ها و موقعیت مختص (مانند سیروز کبدی) به عبارتی کارداران خطری هستند که مستعد آن شرایط هستند. این بیماری ممکن می باشد در دوران نوزادی و بلوغ در پسران معمولاً در درحال حاضر رویش تولید شود. سرطان های بیضه همینطور ممکن است هورمون هایی را ایجاد کنند که باعث ایجاد ژنیکوماستی می شوند. افزایش حجم سینه در آقایان ، در بیشتر موارد در اثر افزایش بافت چر...

Read More