علائم خرابی بوش و رینگ پیستون مشابه می باشد

فرسایش شعاعی پیستون : از عواملی که منجر فرسایش پیستونها می شود می توان به ابعاد خطا پیستون، خلل در احتراق و وجود مواد خورنده اشاره کرد. طول مضاعف همین حلقهها نیز منجر زیادشدن انعطاف فنر میشود. فنر تخت یا برگی: این گونه فنر یک عدد از قدیمیترین مدلها محسوب می شود و از یک یا یک سری شمش ساخته شده است. فنر میله پیچی: این گونه فنر میلههایی از متاع فولاد و L رخ است و قابلیت پیچش دارد. فنر چندنرخی: مدل دیگری از فنر مارپیچ نیز در اتومبیل های سواری استفاده می شود که به آن فنر چندنرخی گفته میشود. فنر پیچ در پیچ یا این که لول: فنرهای مارپیچ از متاع آلیاژ محکم ساخته شده است. همین فنرها از نظر وزنی سبکتر از مدلهای دیگر فنر پر پیچ و خم می باشد و خوبتر از آنها هم می تواند وزن دوچندان را تحمل کند. همین فنرها بهصورت پیچ در پیچ دور یک محور قرار دارد. این شمشها از تسمههای فلزی بهصورت محدب ساخته شده است. فنرهای برگی بر روی هرمورد از چرخها بهصورت منقطع قرار دارد. عملکرد فنرها به این شکل هست که هنگامی اتومبیل از روی ناهمواری رد و به لاستیکش ضربه وارد میشود، فنرها بر اثر همین ضربه جمع می گردد و فشار را در خویش نگه می‌دارد تا به بدنه ضایعات پیستون آلومینیوم ضربه وارد نشود. در واقع دارای وارد شدن حرارت به گاز باطن سیلندر، حجم گاز در سیلندر افزایش می یابد و کلیدی خارج شدن گرما از سیلندر، فشار گاز کاهش یافته و حیاتی اینکار، گاز راحتتر فشرده می شود. در موتورهای دیزلی، قطرهایی مهم عدد ها متفاوت چشم می شود. این دود حاصل از سوختن روغن نخست هنگام آغاز زدن موتور دیده می شود. همین سیستم را در اتومبیل های شاسیبلند و آفرودی میبینیم. به طور معمول بهدلیل بضاعت تحمل وزن زیاد، فنرهای برگی در اتومبیلهای سنگین به عمل میرود. مهم توجه به هدف ، سطح شارژ و موقعیت کار موتورها می تواند رخ و نسبت ها تغییر و تحول یابد. فنرهای بادی شامل یک سیلندر پلاستیکی میباشد که حساس هوا پر شده و مهم یک پیستون به چرخهای خودرو متصل میشود. یک سر این فنرها به بدنه اتومبیل و سر دیگر مهم یک اتصال جناغی به چرخهای اتومبیل وصل میشود. پیستونها ضربههای واردشده به چرخهای اتومبیل را جذب می کند و آنگاه به هوای فشرده باطن سیلندرها منتقل میشود. این هوای فشرده ضربه را به خویش جذب و اقتدار آن را ناچیز میکند. واضح ست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده است بدین ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین بیشتر شود ، حجم و میزان بلوک سیلندر آن ماشین هم ارتقا پیدا piston 0.5 می کند.