رینگ پیستون چیست ؟

این حلقه ها که به اسم رینگ پیستون شناخته می شوند ، در بدنه پیستون ، درون شیارهای مخصوص در بدنه پیستون قرار گرفته و قطرشان میزان فراوان کمی اکثر از قطر سیلندر می باشد و همین قطر بخش اعظم سبب می شود که زمانی پیستون ( به ملازم رینگ پیستون ) در درون سیلندر قرار گرفت ، رینگ های پیستون ، اجازه خروج مخلوط سوخت و هوا از بالای گوشه و کنار احتراق به فضای زیر پیستون را ندهند و در عاقبت ، قابلیت فشرده نمودن ترکیب سوخت و هوا در بالای پیستون وجود داشته باشد. سر سیلندر را بایستی از حیث تاب داشتن هم آیتم تحلیل قرار داد که کاملا صاف و بودن اعوجاج و پیچ خوردگی باشد. ولی اینکه ترک و لقی در بین پیستون و سیلندر غ چه میزان باید باشد در مورد موتور های متفاوت اساسی یکدیگر زیاد متفاوت است . در حالی که پیستون ممکن می باشد به عارضه ها متعددی ذوب شده و اهمیت سیلندر مبتلا سایش و یا چسبندگی شود. بربدنه پیستون،درقسمتی که محورهای گژنپین قراردارد،بارزیادی وارد نمیشود.بیشترین نیروبه دامنه فعال پیستون که درسطوح عمودی برتکیه گاه گژنپین می باشد وارد میشود. در همین سیستم و در داخل سیلندرها، روغنی استفاده می گردد که حاوی تکههای کوچک آهن است. همین سیستم هم تاکنون در اتومبیل های زیادی به کارگیری نشده است. همین سیستم را در اتومبیل های شاسیبلند و آفرودی مضاعف میبینیم. همین سیستم مدتاست که به دلیل کارایی ضعیف در خودروها استفاده نمیشود. این سیستم نیز از دو مطابق به صورت A تشکیل شده است، ولی بهجای فنر پیچشی در این نوع سیستم تعلیق ماشین از فنر piston 63mm berapa cc برگی استفاده میشود. فنرهای همین سیستم تخت یا این که پیچشی میباشند و بهطور مستقیم به شاسی اتومبیل متصل شده است. در همین دسته سیستم تعلیق خودرو ۱ پردازنده مرکزی وجود دارااست که اهمیت ۱ سیلندر حاوی روغن است. همچنین قطر پیستون طوری در نظر گرفته میگردد که نسبت به سیلندر لقی حتمی را داشته باشد و به راحتی در آن حرکت کند. یک کمپرسور هوا به جهت تنظیم همین باد و پمپاژ مجدد آن در نظر گرفته شده است. برای افرادی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از رینگ پیستون ضعیف ، شما احتمالا می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.