تجهیزات خانه هوشمند ایرانی یا خارجی؟

به طور کلی شما به تیتر صاحب یک خانه هوشمند، از یک گوشه و کنار اثبات و سنتّی رها شده و به یک خانهی تعاملی گام گذاشتهاید؛ خانهی شما پویا شده و در هر لحظه کلیدی سنجیدن وضعیت مختلف، کارهای متنوعی انجام میدهد. برای مثال حتی در صورتی که خانه نباشید و کسی زنگ خانه شما را بزند میتوانید از روش دوربینها و بر روی موبایل خود او را ملاحظه کنید و با او سخن نمایید و یا این که به سیستم روشنایی و تلوزیون برنامه بدهید که به بصورت اتوماتیک هرازگاهی روشن شوند تا غریبهها گمان نمایند کسی در خانه حضور دارد. تجهیزات در همین سیستم توان پایینی مصرف میکنند. خانههای هوشمند بر شالوده پروتکلهای اجرایی در ساختمان نیز تقسیم بندی خانه هوشمند ماز میشوند. باتوجهبه جور تکنولوژی خانه هوشمند به گونه های bms و مدرن تقسیم بندی میشود. منزل هوشمند بر اساس بستر ارتباطی و تکنولوژی به انواع متعدد تقسیم بندی میشود. منزل هوشمند با سیستم بی سیم: در همین سیستم بخشهای متعدد منزل از روش فناوریهای ارتباطی بی سیم به یکدیگر متصل میشوند. سیستم BMS و سیستم هوشمند مدرن از انواع سیستم خانههای هوشمند است. خانه هوشمند bms: سیستم bms در بستر سیمی خط مش اندازی شده و برای مکانهایی که نویز زیادی دارند؛ مانند کارگاه جات، ساختمانهای مخابراتی و فناوری، سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی مطلوب هستند. تکنولوژي BMS را پایه گذاري کنیم . X10 ، Insteon ، ZigBee و Z-Wave صرفا یک فناوری اساس به اسم پروتکل ها را به جهت ارتباطات خانگی هوشمند آماده می کنند. پروتکل فروسرخ: همین پروتکل به جهت در دست گرفتن از رویکرد به دور به کارگیری می‌شود و جزو سادهترین و قابلاعتمادترین پروتکلها است. کنترل همین سیستم به رخ متمرکز انجام میشود. در واقع در همین سیستم پردهها میتوانند اهمیت برنامه پیشین کنترل شوند. روشنایی اتوماتیک: چراغها در تمامی فضاهاي یک خانه هوشمند بصورت اتوماتیک و فارغ از نیاز به زدن کلید فقط حیاتی حضور فرد پر‌نور و پس از خروج او مجدداً خاموش می شوند . این خانههای هوشمند نسبت به سایر گونه های خانه هوشمند هزینه شیوه اندازی پایینتر و کاربری راحتتری دارند. سیستمهای بلوتوثی، سیستمهای وایفای و سیستمهای منطبق بر فرکانس رادیویی جزو همین سیستمها هستند. سیستمهای Lon، LAN، Knx و Bacnet جزو پروتکلهای دارای سیستمهای با سیم هستند.